HRB Riv & Sanering

Riv- och saneringsfirma med många års erfarenhet.

HRB RIV & SANERING är ett gedigen riv- och saneringsföretag med mångårig erfarenhet

Luktsanering & avjonisering

Det finns väldigt många olika typer av dålig lukt.
Uppfattningen om dålig lukt är ofta individuellt.
Vi behandlar vanligtvis luktproblem relaterade till brandskador, mögel, vattenskador och cigarettrök.

Metoder

Vi använder oss utav flera olika metoder, helt beroende på den aktuella skadans omfattning.

Grundregeln är i regel alltid att källan till lukten bör åtgärdas innan en luktsanering utförs.

Dimmning

Behandling med kemisk tekniska lösningar genom dimmning eller foggning. Dimmning innebär att man genom särskilda aggregat skapar en torr rök. Denna rök hänger kvar i luften en längre tid och kan därigenom tränga in i porer och springor i de flesta material.

Naturlig ventilation/ jonisering

Jonisering innebär att vi med hjälp av ett joniseringsaggregat producerar negativa joner i inomhusluften. Då bildas syreklungor av förorenade partiklar som samlas upp i ett filter. Joniseringsaggregat kan ni hyra av oss på HRB Riv & Sanering.

Patentering/ spärrmålning

Målning utförs med en alkyd- eller oljebaserad spärrfärg och kan då uppnå effekten av att missfärgningar eller dålig lukt låses in i materialet.

Därefter kan ytan slutbehandlas med slutligt ytskikt. Notera att patentering är ett komplement och ska föregås av annan luktsanering eller behandling.

Mögelsanering

En mögelsanering handlar om att avlägsna mikrobiell påväxt från ytor som angripits. Mögel/Mikrobiell påväxt är ett samlingsnamn för alla flercelliga, mikroskopiska svampar.
Mögel kan växa på samtliga organiska material om förhållandena är tillräckligt gynnsamma. Det som man brukar kalla för just gynnsamma förhållanden för mikrobiell påväxt är:

 • En temperatur mellan +0°C – +40°C och optimala temperaturer mellan +15°C – 30°C
 • En fuktkvot mellan 20 % och 120 % beroende på svampart.
 • God tillgång till syre
 • Ett pH-värde som ligger mellan 2 och 7, optimum vid pH 5

Mögelangrepp i byggnader skall tas på största allvar och är hälsoskadligt. Mykotoxin kallas det gift som bildas av mögelsvamp.

Mykotoxin är mycket hälsovådligt.

När HRB Riv & Sanering utför mögelsanering så föregås det av ett mycket noggrant täckningsarbete samt att vi installerar luftreningsapparatur som renar luften inom saneringszonen.

Saneringen utförs med dimmer, fogger eller tryckspruta, helt beroende på storlek på utrymmet och omfattning.

Processen behöver oftast upprepas ett par gånger för att få bort 100% av den mikrobiella påväxten.

Efter utförd mögelsanering så följer det viktigaste momentet nämligen att utföra korrekt byggnadstekniska åtgärder för att förhindra ett upprepat mögelangrepp.

För att förhindra nya mögelangrepp kan det vara nödvändigt att byta ut organiska byggnadsmaterial mot icke organiska material, utföra åtgärder som förändrar temperatur och luftfuktighet.

Det kräver en gedigen kunskap för att utföra mögelsanering samt vidta rätt byggnadstekniska åtgärder som förhindrar nya mögelangrepp.

Vanliga tecken hos människor som vistas i miljö som angripits av mögel är:

 • Huvudvärk
 • Andningsbesvär
 • Långvarig/ej övergående förkylning
 • Irritation i luftvägar/lungor
 • Rinnande/geggiga ögon
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ökad känslighet för lukt

Brandsanering

Brandsanering är en saneringstyp som utförs i fastigheter där brand, rök- och sotskador har uppstått.

När olika material antänds så bildas det rök och sot.

När en brand släckts så kvarstår skador i fastigheten som behöver brandsaneras.

En brandsanering handlar i regel om att åtgärda och återställa den drabbade fastigheten till ursprungsskick samt hantera den starka lukt som uppstår vid brandskador.

En brandsanering består i regel av följande delar:

 • Deponering av lösöre och material som skadats vid branden
 • Rivningsarbeten
 • Fuktskadeåtgärder från släckningsarbetet
 • Hantering av sotskador
 • Behandling mot lukt från brandrök.
 • Byggnadstekniska åtgärder (byggdelar som brunnit kan vara försvagade vilket gör att dessa behöver bytas ut eller förstärkas)
 • Återställande

Det finns många brandsaneringsmetoder, exempelvis kemisk sanering, isblästring och sanering med ånga under högt tryck.

Många gånger patenteras ytorna som skadats (målas över med särskild förseglande färg) för att binda inne röklukt.

Varje brand är unik och man bedömer nödvändiga åtgärder samt saneringsmetod efter genomgång på plats.

Nikotin & tobakssanering

Att sanera en lägenhet som utsatts för långvarig tobaksrökning är ett arbete som kräver kunskap och noggrannhet.

Nikotinet sitter starkt, inte bara på synliga ytor, utan tränger även in i skrymslen och vrår.

Därför krävs att även detaljer som gångjärn, handtag och trycken, elkontakter, ventiler, samtliga utrymmen bakom och t.o.m. inuti vitvaror som kylskåp, frys, spis, ugn och köksfläkt, rengörs.

Den noggranna rengöringen av skrymslen är nödvändig för att få bort nikotin som annars kommer att skapa dålig lukt. Synliga ytor som kan komma att målas behöver saneras, annars är risken stor att färgen släpper vid första rengöring.

Nikotinsanering utförs i följande steg:

 1. Tvättning av släta ytor, golv och tvättbara väggar
 2. Rengöring av skrymslen
 3. Ozonbehandling

Släta ytor, skrymslen, vitvaror m.m. rengörs för hand med kemikalier anpassade efter nikotinets beskaffenhet.

Golv tvättas med lämpliga nikotinlösande kemikalier, tapeter om det är möjligt.

Ozonbehandling är en behandling med högaktivt syre som tar bort röklukt och bakterier som utgör grunden för dålig lukt.

Därefter är lägenheten klar för eventuell spärrmålning innan det är dags för renoveringsmålning och tapetsering.

Socialsanering

Behovet av socialsanering kan komma av olika skäl, ibland kan det vara en människa som levt i misär, eller farit illa på grund av missbruk, psykisk sjukdom eller dödsfall.

Då krävs det ofta insatser långt utöver vanlig städning som vanlig städpersonal utan relevant erfarenhet eller utbildning inte klarar av och det är då som vi på HRB Riv & Sanering kommer in i bilden.

Om det är nödvändigt med renovering av ytskikt så som byte av golv, väggar, ommålning etc. så kan vi även där hjälpa till genom ett nära samarbete med duktiga hantverkare på HRB Service.

Socialsanering innebär ofta att möbler och skräp skall köras till återvinningscentralen, vilket vi naturligtvis hjälper till med.

Vårt arbete utförs snabbt och effektivt samt under sekretess och diskretion av respekt och hänsyn för den drabbade och dennes eventuella anhöriga.

Specialsanering

Under definitionen specialsanering hör saneringar av speciell karaktär.

Det kan exempelvis innebära sanering av bostäder där hyresgästen blivit vräkt eller som av andra skäl kräver speciella insatser.

Det kan röra sig om långvarig nedsmutsning, dödsfall, förekomst av kroppsvätskor, djuravföring och dylikt.

HRB Riv & Sanering har lång erfarenhet av specialsanering och vi kan utföra både akuta insatser och totalsaneringar.

Metoder

 • Noggrann rengöring
 • Ventilation
 • Desinficering och luktsanering
 • Rivning vid behov

Klottersanering

Vid klottersanering används flertalet olika klotterborttagare beroende på vilken typ av färg och underlag som klottret sitter på, temperaturer och väderförhållanden.

Detta för att inte förvärra skadan.

Klotterborttagaren reagerar kemiskt med klottret och förhindrar då att inte skada den underliggande ytan. Detta kallas kemisk sanering.

Sanering kan även utföras utan kemikalier i form av blästring.

Klotterborttagaren penslas eller sprutas på ytan som ska saneras för att sedan mekaniskt arbetas in i ytan.

Klotterborttagaren får verka tills klottret är upplöst, ca. 15 minuter – 3 timmar, därefter spolas klottret bort med hetvatten under högtryck.

Behandlingen kan behöva upprepas.

Eventuella skuggrester tas bort med högalkalisk skuggborttagare. Avslutningsvis spolas ytan med rent vatten.

De medlen som vi använder är speciellt utvecklade för att kunna ge ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö.

Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkets process.

Asbestsanering

Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering och följer noga de lagar och förordningar som gäller, bland annat ska alla som arbetar med asbest vara utbildade.

Asbest får inte användas idag men kan finnas kvar i byggnader i t ex mattlim från 50-60-talen, i rörisoleringar, i kakelfix och kakelfog, i eternitplattor på tak eller fasad. Asbest kan också finnas i isolermaterial, packningar, elkablar och golvmaterial.

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna.

Det är farligt att andas in asbestfibrer då fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer.

Ska ombyggnadsarbete eller rivningsarbete göras är det därför viktigt att inventera materialet för att vara på säkra sidan.

Har du lokaler, byggnader eller ett hus uppförda under asbesttiden kan vi genomföra en undersökning och asbestanalys för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest.

I bostadshus kan asbest finnas i:

 • Rörisolering
 • Värmepannor och rökgångsanslutningar
 • Ventilationstrummor och kanaler
 • Eternitskivor på tak, fasader,balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • Fönsterbänkar
 • Fönsterkitt
 • Plastmattor och golvplattor
 • Kakelfix och fog
 • Golvbeläggningar
 • Mattlim

Våra samarbetspartners

Starta en konversation med oss